Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Podmínky účasti na off-line akcích MladýPodnikatel.cz

Jsem Jiří Rostecký, IČO 87538911 se sídlem Prof. Skupy 719, 386 01, Strakonice – Strakonice I a pořádám vzdělávací akce (dále jen „Pořadatel“). S ohledem na to vydávám tyto podmínky (dále jen „VOP“), kterými se budou řídit právní vztahy, které mezi námi vzniknou.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. S ohledem na to, že Pořadatel pořádá různé vzdělávací akce či konference, je pro účast na těchto akcích nutno odsouhlasit tyto VOP, čímž se stávají součástí smlouvy, která mezi Vámi (dále jen „Účastník“) a Pořadatelem vznikne.

1.2. V souvislosti s tím Pořadatel sděluje Účastníkovi následující informace:

Inzerce

1.2.1. Totožnost a kontakt. Pořadatelem je Jiří Rostecký, IČO 87538911, se sídlem Prof. Skupy 719, 386 01, Strakonice – Strakonice I, e-mail jiri@rostecky.cz;

1.2.2. Označení služby. Veškeré informace k pořádané akci jsou sdělovány postupem uvedeným dále v čl.2 VOP.

1.2.3. Cena. Cena za akci je stanovena postupem uvedeným dále v čl. 4 záloha ani obdobná platba není vyžadována.

1.2.4. Způsob platby. Způsob platby je uveden dále v čl. 4 VOP.

1.2.5. Náklady na dodání. S ohledem na to, že vstupenky na akci jsou zasílány elektronicky, neuplatňuje Pořadatel po Účastníkovi žádné náklady na dodání.

1.2.6. Vadné plnění. Otázky spojené s právy Účastníka z vadného plnění, jsou uvedeny dále v čl. 6 VOP.

1.2.7. Trvání smlouva. Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou a to od okamžiku jejího uzavření do konce předmětné akce.

1.2.8. Náklady na prostředky komunikace. Žádné nejsou.

1.2.9. Odstoupení od smlouvy.Otázka odstoupení od smlouvy je řešena v čl. 5 VOP.

1.2.10. Řešení sporů. V případě, že je Účastník spotřebitel, může se v případě sporu obrátit na orgán mimo soudního řešení sporu. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 9 VOP.

1.2.11. Uzavření smlouvy. Otázka uzavření smlouvy jsou uvedeny dále v čl. 3 VOP.

1.2.12. Zákon. Vztah mezi Pořadatelem a Účastníkem se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

2. AKCE

2.1. Pořadatel uvádí na webových stránkách www.mladypodnikatel.cz (dále jen „Stránky“) bližší informace k jím pořádané akci (dále jen „Akce“).

2.2. Na Stránkách je uvedeno kde je Akce pořádaná, kdy, v kolik, za kolik a také další důležité informace.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouva se uzavírá v českém jazyce a to prostřednictvím vyplnění formuláře na Stránkách u příslušené Akce (dále jen „Smlouva“). Součástí Smlouvy jsou pak tyto VOP.

3.2. Po zadání údajů v příslušném formuláři a jejich odeslání, obdrží Účastník e-mail spolu s platebními údaji. Pro vyloučení pochybností, pokud Účastník nezaplatí včas, Smlouva automaticky končí uplynutím dané lhůty.

3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem zaslání potvrzení ze strany Pořadatele prostřednictvím e-mailu, a to na adresu uvedenou při registraci na Akci. Smlouva se uchovává spolu s VOP v elektronické podobě a není přístupná Účastníkovi.

3.4. Účastník bere na vědomí, že na účast na Akci není právní nárok a Pořadatel si vyhrazuje neuzavřít s ním Smlouvu, a to zejména v případě naplnění kapacity.

4. CENA

4.1. Cena Akce je stanovena u formuláře, a to včetně DPH. S ohledem na to, že se vstupenky na Akci zasílají elektronicky, nevznikají žádné náklady na balení ani dodání.

4.2. Účastník může cenu zaplatit bezhotovostně na účet Pořadatele, sděleného Pořadatelem, a to na základě faktury/dokladu, který obdrží v rámci potvrzení objednávky. Účastník se zavazuje dodržovat při platbách zaslané instrukce (např. uvádění variabilního symbolu, apod.)

4.3. Cena je splatná do 5 dní od uzavření Smlouvy.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Akce je stanovená a plánovaná na konkrétní datum a čas. S ohledem na tuto skutečnost nemá Účastník právo na odstoupení od smlouvy (ani v případě, že je spotřebitel). Dle § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy v případě, že plnění je poskytováno v určeném termínu. Což v případě Akce vždycky je.

6. REKLAMACE A VADY

6.1. Práva z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem.

6.2. Účastník bere na vědomí, že cílem Akce je zpřístupnit Účastníkovi zážitek a možnost vyslechnout si zajímavé informace na různá témata. Nakolik to bude pro Účastníka příhodné nemůže Pořadatel ovlivnit. Účastník proto bere na vědomí, že se nemůže domáhat práv z vadného plnění jen proto, že se mu Akce nelíbila nebo ji nepovažuje za přínosnou.

7. PRAVIDLA AKCE

7.1. Účastník se zavazuje na Akci dodržovat pravidla slušného chování, být ohleduplný vůči ostatním účastníkům a celkově neznemožňovat hladký průběh akce.

7.2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel bude pořizovat kontextuální fotografie z akce, které nebudou určeny k identifikaci jednotlivých účastníků (nejedná se tedy o zpracování osobních údajů). Tyto fotografie budou využívány pouze jako propagace proběhlé akce na sociálních sítích a internetu.

7.3. Účastník také bere na vědomí, že Pořadatel neodpovídá za vnesené věci a že účast na akci je na vlastní nebezpečí.

8. ZMĚNA TERMÍNU AKCE

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín Akce. V takovém případě oznámí Účastníkovi nový termín akce prostřednictvím e-mailu, který uvedl v rámci nákupu vstupenek.

8.2. Účastník má právo do 30 dní od odeslání oznámení dle odst. 8.1 VOP oznámení, že nový termín nechce a chce zpátky peníze za své vstupenky. V takovém případě mu peníze Pořadatel neprodleně vrátí.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. V případě, že v rámci Smlouvy vznikne spor, může Účastník využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Příslušným orgánem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Pořadatelem a Účastníkem ze Smlouvy.

9.2. Zároveň se může Účastník obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto VOP a Smlouva představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

10.2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

10.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

10.4. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 27. 2. 2022.