Více než 1300 videorozhovorů a podcastů o byznysu

Inzerce

Inzerce

Obchodní podmínky MladýPodnikatel.cz

Účinné od 21. 12. 2023.

1. CO JE OBSAHEM TOHOTO DOKUMENTU?

1.1. Vítejte v dokumentu, který tvoří obchodní podmínky služby MladýPodnikatel.cz, a které upravují Vaše práva a povinnosti v případě, že na Mladém podnikateli zakoupíte zboží nebo služby.

2. DEFINICE

2.1. Abychom Vám co nejvíce zjednodušili orientaci v tomto dokumentu a taktéž Vám co nejjednodušeji vysvětlili obsah smlouvy, kterou spolu uzavíráme, zavádíme pro účely tohoto dokumentu následující definice:

2.1.1. Kupujícím se rozumí Vy, a to i v případě, že jste v pozici Spotřebitele či podnikatele;

2.1.2. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.3. Prodávajícím se rozumí já, Jiří Rostecký, IČO: 875 38 911, se sídlem Prof. Skupy 719, 386 01, Strakonice – Strakonice I, e-mail: jiri@rostecky.cz.

2.1.4. Smlouvou se rozumí závazek mezi Vámi a námi v případě, že od nás kupujete produkty či služby, např. vyplníte objednávkový formulář, a jejíž obsahem jsou tyto VOP.

2.1.5. Spotřebitelem se rozumí osoba, která nakupuje zboží či služby a není v pozici podnikatele.

2.1.6. Stránkami se rozumí stránky www.mladypodnikatel.cz.

2.1.7. Uživatelským účtem se rozumí Váš profil, který si zřídíte na našich Stránkách.

2.1.8. VOP se rozumí tyto obchodní podmínky Mladého podnikatele.

3. CO VŠECHNO SI MŮŽETE KOUPIT?

3.1. Tyto VOP se vztahují na situace, kdy od nás kupujete předplatné Mladého podnikatele.

3.2. V případě jiných produktů a služeb se mohou uplatnit jiné obchodní podmínky Prodávajícího.

4. CO VŠECHNO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY?

4.1. Než spolu uzavřeme Smlouvu, chtěl bych Vám sdělit některé informace, které se Smlouvy týkají:

4.1.1. Cena a platba. Cena je uvedena u konkrétního produktu na Stránkách, přičemž nedochází ke přizpůsobování ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování. Bližší informace jsou uvedeny pod čl. 9 VOP.

4.1.2. Kodexy chování. Nejsme vázání žádnými kodexy chování.

4.1.3. Odstoupení od smlouvy. Informace o tom, v jakých případech můžete nebo nemůžete odstoupit od Smlouvy, naleznete v čl. 10 těchto VOP.

4.1.4. Jazyk smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a smlouva se taktéž uzavírá v českém jazyce.

4.1.5. Komunikace a doručování. Jako Kupující souhlasíte, že Vám může být doručováno na Vaši elektronickou adresu, kterou uvedete v rámci procesu sjednávání Smlouvy.

4.1.6. Mimosoudní řešení sporu. V případě, že jste spotřebitelem, máte právo využít tzv. mimosoudního řešení sporu. Bližší informace o tomto řízení najdete v odst. 17.3 VOP.

4.1.7. Stížností a řešení sporů. Bližší informace, které se týkají způsobu řešení stížností a sporů, najdete v čl. 17 VOP.

4.1.8. Totožnost a kontakty. Co se týče totožnosti a kontaktů, prosíme viz definice výše u Prodávajícího.

4.1.9. Trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není stanoveno v těchto VOP jinak.

4.1.10. Údaje o funkčnosti a interoperabilitě. Bližší informace naleznete v odst. 12.1 VOP.

4.1.11. Záloha. Nechceme po Vás žádnou zálohu.

4.1.12. Způsob uzavření smlouvy. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, a to na dálku prostřednictvím Stránek, e-mailu či prostřednictvím webových formulářů, a to s použitím komunikačních prostředků na dálku, s čímž uzavřením Smlouvy souhlasíte. Náklady, které jsou s tím spojené, si neseme obě strany sami. Smlouva je pak archivována u Prodávajícího, přičemž Kupující k ní nemá přístup.

5. JAK SE UZAVÍRÁ SMLOUVA?

5.1. Smlouvu mezi sebou uzavřeme tak,

5.1.1. že si na Stránkách zvolíte produkt včetně souvisejících parametrů, jež jsou včetně ceny a souvisejících případných nákladů, uvedené na Stránkách a kliknete na tlačítko, jež udělá objednávku závaznou.

5.1.2. následně Vám zašleme e-mail, ve kterém Vám potvrdíme, že jsme objednávku přijali a že považujeme Smlouvu za uzavřenou. Doručením e-mailu tedy dojde k uzavření smlouvy.

5.2. Kromě postupu uvedeném v odst. 5.1 VOP spolu můžeme smlouvu uzavřít i jiným způsobem, např. prostřednictvím e-mailu. Zde funguje vše v podstatě stejně, kdy doručením potvrzovacího e-mailu z naší strany považujeme Smlouvu za uzavřenou.

5.3. V případě, že se ve Smlouvě domluvíme na jiných podmínkách, než jsou uvedeny ve VOP, mají přednost konkrétní ustanovení Smlouvy.

6. JAK FUNGUJE UŽIVATELSKÝ ÚČET?

6.1. Na našich stránkách si můžete vytvořit vlastní Uživatelský účet, a to v rámci koupení předplatného na některou z našich služeb.

6.2. V rámci registrace Uživatelského účtu jste povinni uvádět pouze pravdivé a správné informace a v případě jejich změny tyto údaje aktualizovat či nám dát vědět.

6.3. Co se týče uživatelského přístupu, tedy alias a hesla, máte povinnost tyto údaje chránit před jejich ztrátou či kompromitací. Vaše přístupové údaje jakož i přístup do Uživatelského účtu nesmíte s nikým sdílet, ani umožnit využívání jinou osobou, včetně osob blízkých či zaměstnanců, pokud nevyplývá ze zakoupeného předplatného výslovně jinak.

6.4. Uživatelský účet může být z Vaší strany zrušen, a to na základě žádosti, kterou nám zašlete prostřednictvím e-mailu na naše kontaktní údaje.

6.5. Berte prosím na vědomí, že pro užívání služeb prostřednictvím Uživatelského účtu je nezbytné být připojený k internetu, přičemž nemůžeme nést odpovědnost za to, pokud Vaše připojení není stabilní nebo je pomalé, popřípadě se připojujete z nebezpečného připojení. Snažíme se naše služby vždy zlepšovat, proto prosím berte na vědomí, že Váš Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, neboť může docházet k jeho údržbě či servisu, u kterého je nezbytná odstávka.

7. JAKÉ JSOU PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO?

7.1. Na našich stránkách poskytujeme obsah ve formě textů, videí či podcastů, přičemž prémiový obsah je poskytován pouze předplatitelům prostřednictvím Uživatelského účtu, popřípadě v rámci integrace na vybraných podcastových službách, přičemž Prodávající si vyhrazuje právo uveřejnit prémiový obsah i neplatícím uživatelům.

7.2. Pakliže se chcete stát předplatitelem, stačí vyplnit formulář na Stránkách, kde zvolíte obsah předplatného, dobu trvání smlouvy a frekvenci plateb. Po zaplacení zvolené ceny je Vám prémiový obsah zpřístupněn.

7.3. Smlouva, která se týká předplatného, se uzavírá vždy na dobu určitou, kterou zvolíte při vyplňování objednávkového formuláře, přičemž Smlouva se uzavírá jako nevypověditelná (a to bez ohledu na zvolenou frekvenci fakturace).

7.4. Pokud zvolíte jako platební metodu platební kartu a zároveň zvolíte možnost automatického prodloužení, bude Smlouva po skončení období prodloužena o dané období. Pokud byste chtěli automatické prodlužování zrušit, můžete tak učinit oznámením, které nám zašlete nejpozději do jednoho dne před koncem trvání Smlouvy.

7.5. Prosím berte vědomí, že v rámci objednávkového procesu souhlasíte s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy – tím pádem v souladu se zákonem pozbýváte své právo od uzavřené Smlouvy odstoupit.

8. JAK BUDE PROBÍHAT ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRODUKTŮ?

8.1. V případě digitálních produktů či služeb bude doručování probíhat tak, že po uzavření Smlouvy Vám budou zaslány přístupy či bude takový produkt či služba zpřístupněna v rámci Vašeho Uživatelského účtu.

9. JAKÁ JE CENA A JAK SE PLATÍ?

9.1. To, kolik daný produkt bude stát, si vždy odsouhlasíme s dostatečným předstihem dopředu, a to většinou přímo na Stránkách. Veškeré ceny jsou pak uvedeny jak bez DPH, tak i s ním.

9.2. Samotnou cenu můžete dle Vaší volby platit:

9.2.1. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, který je uveden v platebních instrukcí či faktuře, která Vám dojde v potvrzujícím e-mailu; nebo

9.2.2. bezhotovostně prostřednictvím platební karty;

9.2.3. prostřednictvím služby ApplePay, pokud Prodávající tuto možnost aktivoval.

9.3. V případě, že zvolíte možnost placení opakovanými platbami, potřebujeme Váš souhlas k tomu, aby provozovatel příslušného platebního systému mohl automaticky strhávat dohodnutou cenu z Vaší platební karty. Frekvence takové platby bude vždy odpovídat tomu, jak si to nastavíte při uzavírání Smlouvy. Tento Váš souhlas nám udělujete na dobu neurčitou.

10. JAK LZE ODSTOUPIT OD SMLOUVY?

10.1. Pokud jste spotřebitelem, můžete uplatnit svoje právo odstoupit od Smlouvy do 14 dní od okamžiku, kdy spolu uzavřeme smlouvu, a to dle tohoto čl. 10 VOP.

10.2. Možnost odstoupit od Smlouvy dle odst. 10.1 VOP však nelze za každých podmínek, neboť dle zákona nelze odstoupit od Smlouvy v případě, kdy:

10.2.1. Vám na základě Smlouvy poskytujeme služby a tyto služby byly již poskytnuty na základě Vašeho předchozího souhlasu ještě před uplynutím lhůty k odstoupení smlouvy;

10.2.2. Vám poskytneme digitální obsah, který není dodán na hmotném nosiči, jestliže jsme Vám digitální obsah poskytli na základě Vašeho předchozího souhlasu ještě před uplynutím lhůty k odstoupení smlouvy.

10.3. V ostatních případech, které nejsou vyjmenovány v odst. 10.2 VOP, popřípadě v zákoně, nám můžete zaslat Vaše odstoupení od Smlouvy v dané lhůtě, přičemž do 14 dní od odstoupení nám musíte vrátit zpátky zboží a my Vám vrátíme Vaše peníze.

11. JAKÁ MÁTE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JAK REKLAMOVAT?

11.1. Pakliže Vám dodáme cokoliv, co je vadné, vznikají Vám vůči nám práva. Za vadnou věc je považována taková věc (produkt nebo služba), která:

11.1.1. neodpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

11.1.2. není vhodná k účelu, pro který jste je požadoval a s nímž jsme souhlasili, přičemž Prodávající výslovně upozorňuje na prohlášení, jež je uvedeno v odst. 11.2. VOP níže;

11.1.3. není dodána s ujednanými příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži;

nebo

11.1.4. není vhodná k účelu, němuž se věc tohoto druhu používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování v daném odvětví;

11.1.5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

11.1.6. není dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

11.1.7. neodpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

11.2. Pro vyloučení pochybností berete na vědomí, že vadou věci není skutečnost, že se Vám konkrétní obsah předplatného nelíbí nebo Vám nepřijde hodnotný. V rámci Stránek nabízíme mnoho obsahu bezplatně, který můžete vyzkoušet bez limitace a ověřit si, zda Vám bude předplatné vyhovovat či nikoliv. Jakkoliv by nás mrzelo, že Vám náš obsah nepřijde hodnotný, nejedná se o vadu a nemáte v takovém případě práva z vadného plnění.

11.3. Veškeré vady jsme povinni odstranit v případě, že se objeví do 24 měsíců od uzavření Smlouvy. Pokud se vada projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadný již při převzetí, pokud to povaha věci nebo vady nevylučuje. Tato doba pak neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat za předpokladu, že došlo k vytknutí.

11.4. Samotnou vadu můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktů uvedených výše.

11.5. Pokud má věc vadu, můžete požadovat:

11.5.1. její odstranění, nebo

11.5.2. dodání nové věci bez vady

pokud není požadovaný způsob odstranění vady nemožný s ohledem na význam vady, hodnotu věci bez vady. Stejně tak máme právo vadu neodstranit v případě, že je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

11.6. Reklamaci vyřídíme bez odkladně, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění. V případě digitálního obsahu nebo digitální služby se zavazujeme vadu odstranit v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo digitální služby a k účelu, po nějž jste takovou digitální věc požadovali.

11.7. Máme povinnost Vám vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace máme povinnost toto odůvodnit.

11.8. Pokud bychom odmítli vadu odstranit dle odst. 11.5 VOP, uplyne lhůta k reklamaci, vada se projeví opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo nabudete oprávněného pocitu, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez Vašich značných obtíží, můžete požadovat:

11.8.1. Slevu z ceny; nebo

11.8.2. Odstoupit od smlouvy. Odstoupit od Smlouvy však nemůžete v případě, že je vada věci nevýznamná (přičemž se má za to, že vada věci není nevýznamná).

11.9. Pakliže Vám svědčí právo z vadného plnění, máte právo i na náhradu účelně vynaložených nákladů, a to do měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady. Pakliže tuto lhůtu nedodržíte, nemáte na tyto náklady nárok.

12. JAKÉ JSOU PODMÍNKY DIGITÁLNÍHO OBSAHU?

12.1. Dle zákona máme povinnost Vás informovat o kompatibilitě a interoperabilitě produktů či služeb, která od nás zakoupíte. V tomto duchu bychom Vás rádi informovali o tom, že pro využívání našich produktů je nezbytné disponovat kvalitním připojením k internetu a poslední verzi internetových prohlížečů, které umožňují přehrávat audio či audiovizuální obsah, či otevírat soubory zejména s příponou .pdf a běžnými formáty, které se užívají v rámci kancelářského softwaru. V případě odlišných požadavků na kompatibilitu či interoperabilitu Vás budeme informovat přímo na Stránkách.

12.2. Co se týče digitálního obsahu nebo služeb, tyto poskytujeme ve sjednané kvalitě s tím, že pokud se nedomluvíme jinak, budeme v případech, kdy to povaha produktu či služby umožňuje, poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné pro uchování si vlastností, a to po sjednanou dobu, nebo dobu 2 let, popřípadě po dobu, po kterou to lze rozumně očekávat. Pakliže neprovedete aktualizaci v přiměřené době, nevzniknou Vám práva z vadného plnění.

13. PODLÉHAJÍ PRODUKTY A SLUŽBY PRÁVNÍ OCHRANĚ?

13.1. Jakékoliv produkty či služby, které si u nás koupíte, jsou určeny pouze pro Vaši osobní potřebu. Koupí našich produktů či služeb se zavazujete nesdílet jakýkoliv obsah, ať už ve formě audiovizuálního obsahu, listinného či elektronického textu či audio obsahu. Veškeré produkty a služby podléhají právní ochraně práv duševního vlastnictví Prodávajícího, a to zejména autorského práva. Pro vyloučení pochybností porušením tohoto ustanovení není sdílení odkazu na Stránky na sociálních sítích.

13.2.1. Jako kupující máte právo jednotlivé produkty užívat výhradně a pouze pro Vaši osobní potřebu a v souladu s těmito VOP. Nesmíte, ať už sami, či prostřednictvím třetí osoby:

13.2.2. užívat produkty pro neosobní, komerční, veřejné účely či jiné nevhodné účely, včetně účelů, které by mohly způsobit prodávajícímu újmu;

13.2.3. užívat produkty v rozporu se zákonem;

13.2.4. pořizovat rozmnoženiny či kopie produktů, dále produkty půjčovat, prodávat, nabízet, vysílat či jakkoliv jinak sdělovat veřejnosti či šířit;

13.2.5. pozměňovat či jakkoliv jiným způsobem zasahovat do produktů, včetně převádění či úpravy obsahu;

13.2.6. užívat produkty jako dílo jakýmkoliv nevhodným způsobem;

13.2.7. využívat automatizované nástroje pro užívání či jakoukoliv manipulaci s produkty;

13.2.8. upravovat, měnit, obcházet či jakkoliv manipulovat se zabezpečením, šifrováním či jakkoliv zasahovat do technologií, v rámci kterých jsou produkty nabízeny.

13.3. Berte prosím na vědomí, že porušení tohoto článku 13 VOP je závažným porušením Smlouvy, přičemž v případě zásahu do našich práv nám vznikají nároky na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.

14. JAKÉ JSOU PRAVIDLA ODPOVĚDNOSTI A NÁHRADY ŠKODY?

14.1. Snažíme se dodávat našim uživatelům jen ten nejlepší a nejzajímavější obsah, což ovšem neznamená, že se všemi informacemi sdělenými např. u rozhovoru našimi hosty souhlasíme. Berte prosím na vědomí, že nemůžeme a neodpovídáme za obsah našich produktů, zejména za jeho správnost a soulad se zákonem. Veškeré informace, které jsou součástí produktu, nejsou finančními, právními, zdravotními a ani žádnými jinými radami, kterými doporučujeme se řídit.

14.2. Z výše uvedených důvodů se v maximální možné míře povolené Občanským zákoníkem zříkáme jakékoliv odpovědnosti za vzniklou újmu v souvislosti s užíváním produktů, zboží či služeb.

15. JAK SE BUDOU OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚNIT?

15.1. S ohledem na to, že se Mladý podnikatel stále vyvíjí, posouvá a rozvíjí, vyhrazujeme si právo tyto VOP změnit v případě, že k tomu vznikne rozumná potřeba (zejména v případě, že budeme přidávat různé produkty či služby, nebo bude potřeba upravit jejich parametry). V takovém případě vytvoříme nové znění VOP a v případě, že se Vás změna bude dotýkat, upozorníme Vás prostřednictvím e-mailu, že se podmínky ve VOP mění a dáme Vám dostatečný čas na to (nejméně 30 dní), abyste se s novým zněním seznámili. V případě, že nebudete se změnou VOP, která se Vás podstatně dotýká, souhlasit, můžete Smlouvu vypovědět, pokud se nedohodneme výslovně na tom, že Smlouva bude pokračovat za podmínek uvedených v pro Vás účinných VOP.

16. JAKÝM PRÁVEM SE TYTO VOP A SMLOUVA ŘÍDÍ?

16.1. Tyto VOP a Smlouva, která podle VOP vznikne, se řídí českým právem, a to zejména Občanským zákoníkem, a to v případě, že by Smlouva obsahovala mezinárodní prvek. Touto volbou práva nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona, který chrání Spotřebitele.

17. JAKÝM ZPŮSOBEM SE BUDOU ŘEŠIT STÍŽNOSTI A SPORY?

17. 1. Ať už se Vám nebude líbit cokoliv, budeme moc rádi, pokud nám dáte nejprve vědět, abychom mohli veškeré případné stížnosti spory vyřešit jako lidé. Určitě nás prosím kontaktuje na náš e-mail uvedený výše a my Vám co nejdříve zašleme informaci o vyřízení Vaší stížnosti.

17. 2. Pakliže by se nám nepodařilo vyřešit případný spor smírně dle odst. 20.1 VOP, nebo o to nebudete stát, můžete se obrátit na místně příslušný soud, přičemž v takovém případě si sjednáváme příslušnost českých soudů, které celou věc vyřeší podle českého práva.

17. 3. Mimo postup uvedený v předchozích odstavcích máte jako Spotřebitelé samozřejmě právo využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, k jehož řešení je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

17. 4. V případě, že nejste z České republiky, můžete se obrátit na Platformu pro řešení on-line sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, popřípadě se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika,se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, jež je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

18. CO KDYŽ BUDE NĚKTERÉ USTANOVENÍ VOP ČI TÉTO SMLOUVY NEPLATNÉ?

18.1. V případě, že vyjde najevo, že některé ustanovení VOP či Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůli Smluvních stran neúčinným nebo jakkoliv neaplikovatelným, nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (např. z důvodu změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení VOP či Smlouvy.

18.2. V takovém případě se Vy i my zavazujeme poskytnout si vzájemnou součinnost k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení jiným ustanovením tak, aby byl zachován a naplněn účel VOP či Smlouvy.

19. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A POUŽÍVÁME COOKIES?

19.1. O tom, jak chráníme Vaše osobní údaje, popřípadě jaké používáme cookies, se dočtete zde https://mladypodnikatel.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju a zde https://mladypodnikatel.cz/cookies.

20. JAKÁ JSOU USTANOVENÍ NA ZÁVĚR?

20.1. Uzavřením Smlouvy na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

20.2. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni postoupit práva založená ze Smlouvy na třetí osobu.

20.3. Tyto VOP jsou účinné pro všechny Smlouvy uzavřené po 21. 12. 2023. Ostatní smlouvy se řídí obchodními podmínkami ze dne 20. 9. 2021, jež jsou dostupné zde, pokud není stanoveno jinak.