Doporučujeme

Jak se řídí české firmy? Nahlédněte pod ruce jejich šéfům

Praktické tipy pro řízení firmy na českém trhu
Zkušenosti předních podnikatelů a manažerů
Reálné know-how pro budování vaší firmy
Zjistit více

Inzerce

Inzerce

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: Podmínky) upravují smluvní vztah mezi registrovaným uživatelem stránek www.mladypodnikatel.cz (dále jen: „Stránky“) a Jiřím Rosteckým, IČO: 87538911, místem podnikání Prof. Skupy 719, 386 01, Strakonice – Strakonice I (dále jen: „poskytovatel“), vznikající ze smlouvy o poskytování přístupu do služby Předplatné (dále jen „Služba“) která spočívá ve zpřístupňování vybraného textového anebo audio- či audiovizuálního obsahu poskytovatele či jiných osob na stránkách www.mladypodnikatel.cz. Určený obsah je zpřístupňován pouze registrovaným platícím uživatelům, nestanoví-li poskytovatel jinak.

1.2 Služba je dostupná po přihlášení do účtu uživatele prostřednictvím Stránek. Služba není určena osobám mladším 15 let.

1.3 Uživatel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání Služby zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a pokyny poskytovatele a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky.

II. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování přístupu do Služby (dále jen „Smlouva“) provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce Služby a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „objednávka“). Uživatel je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen vždy vyplnit políčka označená jako povinná.

2.2 V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli poskytovatel umožní uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Akceptací je Smlouva uzavřena.

2.3 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

2.4 Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5 Smlouva včetně Podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání své totožnosti.

III. Trvání smlouvy

3.1 Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou jeden rok, nelze ji vypovědět. Je-li uživatelem zvolena jako platební metoda platba kartou a uživatel zvolí možnost automatického prodloužení, bude Smlouva automaticky prodloužena vždy o jeden další rok, pokud uživatel neukončí Smlouvu v uživatelském účtu Služby nejpozději jeden den před koncem trvání Smlouvy (tj. pokud Smlouva končí 30. 6., je nutno ukončit Smlouvu nejpozději dne 29. 6.).

3.2 Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou dva roky, nelze ji vypovědět. Je-li uživatelem zvolena jako platební metoda platba kartou a uživatel zvolí možnost automatického prodloužení, bude Smlouva automaticky prodloužena vždy o dva další roky, pokud uživatel neukončí Služby nejpozději jeden den před koncem trvání Smlouvy (tj. pokud Smlouva končí 30. 6., je nutno ukončit Smlouvu nejpozději dne 29. 6.).

3.3 Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou jednoho měsíce, nelze ji po dobu trvání Smlouvy vypovědět. Je-li uživatelem zvolena jako platební metoda platba kartou a uživatel zvolí možnost automatického prodloužení, bude Smlouva automaticky prodloužena vždy o dobu odpovídající době trvání Smlouvy, pokud uživatel neukončí Smlouvu v uživatelském účtu Služby nejpozději jeden den před koncem trvání Smlouvy (tj. pokud Smlouva končí 30. 6., je nutno ukončit Smlouvu nejpozději dne 29. 6.).

3.4 Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. Toto právo však uživatel nemá v případě dodávky digitální obsahu. Uživatel je tímto informován, že s ohledem na obsah poskytovaných Služeb – zpřístupnění digitálního obsahu on-line, tj. bez hmotného nosiče – není v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit. Zahájením poskytování Služby se rozumí zpřístupnění textového anebo audio- či audiovizuálního obsahu na internetových stránkách www.mladypodnikatel.cz.

3.5 Ukončením Smlouvy zaniká právo uživatele na přístup ke Službě.

IV. Uživatelský účet

4.1 Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na Stránkách Služby (vyplnění požadovaných údajů uživatelem). Přístup k placeným částem Služby bude umožněn po přihlášení do uživatelského profilu na Stránkách.

4.2 Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost údajů odpovídá uživatel.V případě, že je uživatel podnikatel, mohou být údaje aktualizovány automaticky, to však nevylučuje povinnost dle odst. 4.2. Podmínek.

4.3 Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

4.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit své přístupové heslo a nesdělovat jej třetí osobě. Poskytovatel důrazně doporučuje uživatelům používat alespoň 12místné heslo zahrnující jak velká a malá písmena, tak číslice a pro přihlášení ke službám poskytovatele použít zvláštní heslo odlišné od jeho jiných služeb.

4.5 Rozsah užívání Služby (tzv. tarif) určí uživatel při uzavření smlouvy (viz čl. II). Uživatel je oprávněn snížit tarif vždy pouze s účinností od následujícího období dle délky trvání smlouvy. Uživatel je oprávněn navýšit tarif v průběhu trvání smlouvy; uživatel je v takovém případě povinen uhradit rozdíl mezi původním a novým tarifem dle aktuálního ceníku. Uživatel je oprávněn v rámci Uživatelského účtu změnit typ platby, prodloužit předplatné či dále měnit parametry smlouvy, a to za stanovených podmínek. Pro vyloučení pochybností platí, že poskytovatel může uživateli umožnit změnu i jiných parametrů Služby či smlouvy, a to v souladu s podmínkami uvedenými v uživatelském účtu. V případě, že uživatelský účet neumožní změnu parametrů, která je uvedena v těchto Podmínkách, je uživatel oprávněn obrátit se na poskytovatele s žádostí e-mailem na adresu predplatne@mladypodnikatel.cz.

V. Úplata (cena za službu)

5.1 Služba je poskytována jako úplatná. Uživatel je povinen hradit za Službu cenu (úplatu) podle aktuálního ceníku poskytovatele platného při objednání Služby. Aktuální ceník je k dispozici na viz odkaz.

5.2 Poskytovatel je oprávněn ceník změnit a to vyvěšením nového ceníku na webových stránkách (viz odkaz), oznámením této informace ve Vašem účtu případně zasláním této informace na Váš kontaktní email. Poskytovatel se zavazuje oznámit takovou změnu nejméně 2 měsíce před účinností nového ceníku. Změna ceny se nedotýká smluv uzavřených na dobu určitou. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickým obnovováním se od prvního dne obnoveného trvání smlouvy užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne.

5.3 Úplata může být hrazena prostřednictvím platby platební kartou nebo bankovním převodem na účet poskytovatele.

5.4 Není-li stanoveno či sjednáno jinak, je splatnost veškerých faktur či výzev k úhradě do 15 dnů ode dne jejich vystavení. Faktura a výzva se považuje za doručenou jejím zpřístupněním v uživatelském profilu uživatele, Poskytovatel není povinen zasílat faktury a výzvy se uživateli jiným způsobem.

5.5 V případě platby platební kartou je uživatel oprávněn aktivovat možnost automatického placení na dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty uživatele či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje); učiněním objednávky dle odst. 3.1 – 3.3 těchto Podmínek, tj. uživatel uzavře smlouvu na dobu určitou, zvolí platbu platební kartou a možnost automatického prodloužení, uživatel vyslovuje souhlas s tím, aby byla poskytovatelem anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany uživatele apod. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období, přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci minulého období. Uživatel zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty poskytovatel nebude uchovávat, bude však získávat od provozovatele příslušného platebního systému částečné číslo platební karty, za účelem kontroly plnění.

5.6 Svolení s úhradou s automatickým placením úplaty dle předchozího odstavce je poskytováno na dobu neurčitou; pokud uživatel zvolil platbu jinými prostředky, nebo jednorázovou platbu platební kartou, může způsob úhrady kdykoliv změnit ve svém uživatelském rozhraní.

5.7 Ke sjednané úplatě bude poskytovatel účtovat pouze zákonnou daň z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření Smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí Služby.

VI. Poskytování služby

6.1 Na základě Smlouvy je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu a k nabízenému obsahu, který mu bude zpřístupněn. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a aktualizovat informace o své osobě, a upravovat nastavení volitelných položek účtu. Uživatel není povinen Službu využívat, avšak poskytovatel má nárok na celou úplatu bez ohledu na to, zda uživatel po dobu předplatného období Službu skutečně využíval.

6.2 Poskytovatel poskytuje Službu (zpřístupňuje obsah) „jak je“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost systému a služeb. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance, v rozsahu povoleném právními předpisy. Poskytovatel neodpovídá za obsah a rozsah zpoplatněných částí systému a nezaručuje uživateli ani rozsah ani frekvenci s jakou se bude obsah zpoplatněných částí systému měnit nebo doplňovat, resp. že bude v každém dalším předplaceném období jiný nebo doplněný.

6.3 Poskytovatel není s ohledem na charakter Služby schopen garantovat 100 % dostupnost Služby. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat v zejména případě:

 • obvyklé údržby (přičemž tato doba nepřekročí 15 hodin měsíčně), či odstraňování mimořádných poruch,
 • vyšší moci, tedy např. pokud dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami,
 • výpadků způsobených kybernetickými útoky apod.

6.4 Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci informací přístupných v rámci Služby jsou nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

6.5 Poskytovatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud uživatel použije nestandardní webový prohlížeč (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze prohlížečů uvedených na internetových stránkách https://make.wordpress.org/core/handbook/best-practices/browser-support/ popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení). Změny po update webových prohlížečů provádí poskytovatel bez zbytečného odkladu. Poskytovatel neručí za funkčnost jiných aplikací využívaných pro Službu, včetně služby podcastu, pokud je součástí zvoleného tarifu uživatele (např. Apple Podcasts, Podcast Addict, Podcast Republic, apod.). Poskytovatel nenese odpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať již z pohledu software nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

6.6 Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu Služby, poskytované prvky Služby a rozsah Služby, aniž by na to musel uživatele upozorňovat.

6.7 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele.

6.8 V případech přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování Služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování Služby. Poskytovatel je povinen pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat uživatele o takovém dočasném pozastavení poskytování Služby oznámením zveřejněným na www.mladypodnikatel.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování Služby. Uživateli nenáleží v maximálním právními předpisy připuštěném rozsahu právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

6.9 V případě, že je součástí Služby dle zvoleného tarifu služba podcastu, je uživatel oprávněn využívat službu podcastu v souladu s postupem, který je uvedený v návodu zde. Pro vyloučení pochybností platí, že poskytovatel je oprávněn měnit parametry služby podcastu, včetně změny rozsahu podporovaných aplikací apod. Pro vyloučení pochybností nedostupnost či nefunkčnost aplikace či služby podcastu není porušením Podmínek, pokud v těchto Podmínkách není výslovně stanoveno jinak.

VII. Využívání služby

7.1 Uživatel odpovídá v celém rozsahu za veškerý obsah, všechny informace, příspěvky a údaje zveřejněné nebo vložené uživatelem do systému v rámci využívání Služby. Uživatel nesmí v rámci Služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy a to zejména obsah, jenž:

 • zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
 • zasahuje do práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob,
 • vyzývá k násilí,
 • porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

7.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

7.3 Uživatel nesmí v rámci Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

7.4 Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služby či serveru poskytovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a Službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

7.5 V případě, kdy Služba bude umožňovat ukládání anebo zveřejňování informací uživatelem, uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah takovýchto informací.

7.6 Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci Služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto Podmínky (včetně pravidel diskuzí a pravidel inzerce), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby.

7.7 V případě, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a případně úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

7.8 Přístupové údaje a přístup do Služby jsou určeny pouze pro jednoho uživatele a jsou nepřenosné. V případě uživatele – právnické osoby je oprávněna k přístupu do Služby jedna fyzická osoba. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke Službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Sdílení přístupových údajů mezi vícero osobami není přípustné. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je uživatel povinen bezodkladně informovat poskytovatele; poskytovatel však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do Služby. V případě podezření na sdílení přístupu do Služby je poskytovatel oprávněn přístup do Služby dočasně, do ověření celé záležitosti, přerušit.

7.9 Konec lhůty nebo doby určené podle měsíců připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce.

7.10 Uživatel bere na vědomí, že v případě, že uživatel poruší tyto Podmínky, je Poskytovatle oprávněn mu znepřístupnit Uživatelský účet a poskytování Služby, či smlouvu z důvodu podstatného porušení ukončit okamžitým odstoupením.

VIII. Autorskoprávní ochrana obsahu webové stránky a licence

8.1 Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, audio- či audiovizuálního obsah, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází uživatelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní Služby, je tedy zakázáno tento obsah jakkoliv kopírovat, ukládat či duplikovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.

8.2 Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

IX. Doručování – právní úkony

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování Služby musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (prostý e-mail). Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do uživatelského účtu.

9.2 Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

X. Změny obchodních podmínek

10.1 V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit a to zejména v případě:

 • změny právních předpisů,
 • změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli,
 • změny výkladu právních předpisů,
 • změn technických parametrů internetu,
 • změn v odvětví srovnatelných služeb,
 • změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Služby apod.

10.2 Změna Podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu anebo (podle volby poskytovatele) zobrazením upozornění po přihlášení uživatele do uživatelského rozhraní jeho účtu. Změnu Podmínek, která se na něj bude vztahovat, může uživatel odmítnout. V takovém případě může smlouvu o poskytování přístupu do Služby kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového období. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele nebo z příslušného e-mailu poskytovatele.

10.3 Vyslovením souhlasu s novou verzí Podmínek uživatelem pozbývají předchozí Podmínky vůči takovému uživateli účinnosti a nová verze Podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování přístupu do Služby. Pro informaci o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů platí vždy nejnovější verze poučení o tomto zpracování uvedená na webových stránkách Služby (viz odkaz).

XI. Reklamace a řešení sporů

11.1 Služba bude uživateli poskytována v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služby a jejímu účelu.

11.2 Pro reklamování vad Služby může uživatel využít technickou podporu na adrese jiri@rostecky.cz.

11.3 V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Služby, případně mu bude podle volby poskytovatele přiměřeně prodlouženo období, po nějž bude moci Službu užívat. O vyřízení reklamace bude poskytovatel uživatele informovat.

11.4 Pokud je uživatel spotřebitelem, a dojde ke sporu mezi ním a poskytovatelem, včetně sporu ohledně řešení reklamace, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.5 V případě, že dojde mezi poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, email: adr@coi.cz, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

11.6 Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.7 Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3 Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování Služby na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

Ve Strakonicích dne 20. 9. 2021

Jiří Rostecký

www.mladypodnikatel.cz

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku podle § 1829 Občanského zákoníku

Poskytovatel:

Jiří Rostecký

Prof. Skupy 719, 386 01 Strakonice – Strakonice I

 IČO: 87538911

e-mail: jiri@rostecky.cz 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby Předplatné. 

Datum objednání:

Jméno a příjmení 

Adresa

Datum

TOP header

Premium
lukas-uhl-web

Jak řešit krize firem? Příběh Pietro Filipi a Zootu | Lukáš Uhl

Premium
jiri-hlavenka-web

Jiří Hlavenka: Jak vybudovat skutečně hodnotný e-shop?

Premium
vladimir-slavik-web

Strategie pro e-shop, který chce růst | Vladimír Slavík

Premium
daniel-kmoch-web

Finanční ředitel Bonami: Na záchranu firmy jsme měli 6 měsíců | Daniel Kmoch

Inzerce