Doporučujeme

Jak se řídí české firmy? Nahlédněte pod ruce jejich šéfům

Praktické tipy pro řízení firmy na českém trhu
Zkušenosti předních podnikatelů a manažerů
Reálné know-how pro budování vaší firmy
Zjistit více

Studentský průzkum: Čeští marketéři a podnikatelé nejsou úplně přesvědčeni o efektivitě Facebook marketingu

Inzerce

Inzerce

[ ČTENÁŘSKÝ ČLÁNEK ] „Jak čeští marketéři a podnikatelé vnímají sociální média ve svém obchodě?“ nebo „Nakolik jsou čeští marketéři a podnikatelé spokojení se svými marketingovými aktivitami v sociálních médiích?“ – tak zněly otázky, na které chtěla studentka marketingového oddělení VŠEM najít odpovědi prostřednictvím průzkumu v rámci svého vysokoškolského studia.

Inzerce

Aby tohoto docílila, vytvořila jednoduchý dotazník na webu www.vyplňto.cz, který byl k dispozici online od 10. 11. 2013 do 17. 11. 2013.

Jejím cílem bylo porovnat výsledky dotazníků s průzkumem známého amerického marketéra Michaela A. Stelznera, který se stal podnětem tohoto výzkumu. Michael A. Stelzner se věnuje vnímání sociálních médií z pohledu marketérů již 5 let a každý rok publikuje výsledky svých výzkumů zcela zdarma na stránkách: http://www.socialmediaexaminer.com.

Studentka hledala respondenty přes Facebook, Twitter, Google + a pomocí veřejné databáze Vyplňto.cz, kde oslovovala zájmové skupiny zaměřené na podnikání na internetu, marketing přes internet, sociální sítě aj. Cílem bylo oslovit lidí, kteří mají s podnikáním a marketingem přes sociální média co nejvíce společného.

Doporučujeme

Premium rozhovory exkluzivně pro předplatitele

Praktické know-how pro řízení vašeho byznysu. Rady a tipy TOP podnikatelů a manažerů. Podrobné videorozhovory a podcasty.

Zjistit více

Hlavní shoda v metodologii spočívá ve velmi krátkém časovém rozmezí, které oba autoři průzkumů měli na získání respondentů: 1 týden (studentka VŠEM) a 9 dnů (M. A. Stelzner).  Hlavní rozdíly v metodologii pak tkví v tom, že studentka dotazník zkrátila na 7 nejzajímavějších otázek a odkaz na dotazník následně propagovala pouze ve výše uvedených zájmových skupinách. Michael A. Stelzner nejdříve rozšířil dotazník pomocí Twitteru, kde se ozvalo 200 000 dobrovolníků, kterým byl dotazník následně odeslán. Vrátilo se mu o něco více než 3 000 kompletních odpovědí.

V tomto článku si představíme nejen shrnutí výsledků Michaela A. Stelznera z nejčerstvějšího průzkumu z května 2013, ale i shrnutí výsledků vlastního výzkumu studentky marketingového oddělení VŠEM.

Report Michaela A. Stelznera

Z výzkumu Michaela A. Stelznera (2013) bylo zjištěno, že preference marketérů jsou rok od roku stále více zaměřeny na sociální média a hlavně na Facebook. Ve svém reportu z května 2013 autor poskytuje odpovědi více než 3 000 marketérů převážně z USA, Velké Británie a Kanady. Report je k nalezení zde: http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2013/.

Hlavním výsledkem šetření bylo to, že v roce 2013 dává stále více marketérů přednost sociálním médiím jako nástroji pro podporu svého businessu. Pro sociální média hlasovalo 86 % marketérů, zatímco v roce 2012 získala sociální média jen 83 % hlasů.

Obrázek 1 znázorňuje všechny obecně používané sociální platformy podle výzkumu Michaela A. Stelznera (2013). Zároveň představuje i grafické zachycení odpovědí na otázku: Jakou platformu pro svůj obchod používáte?

 graf-1

Zdroj: http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2013/

Z obrázku 1 je vidět, že sociální sítí číslo 1 je Facebook (92 %), na 2. místě se umístil Twitter (80 %) a 3. místo  obsadil LinkedIn (70 %).

Dalším přelomovým zjištěním bylo to, že pouze 37 % marketérů (to je o něco větší třetina respondentů) si je jisto tím, že jejich marketingové aktivity na Facebooku jsou efektivní, a to přestože se Facebook stal vítězem šetření.  Více zajímavých údajů se čtenář dozví na http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2013/.

Studentský výzkum

Vrátíme se nyní zpět do Střední Evropy – jak jsou na tom čeští marketéři a podnikatelé?

Studentského průzkumu se celkem zúčastnilo 74 lidí. Většina odpovědi byla přijata od mužů (cca 57 %), jak je vidět na obrázku 2. Na stejném obrázku je také vidět, kolik žen odpovědělo na otázky a podělilo se o své zkušenosti se sociálními médii (cca 43 %). Srovnáme-li uvedené výsledky s šetřením Michaela A. Stelznera, zjistíme, že v uvedeném šetření na otázky nejčastěji odpovídaly ženy (62 %).

Obrázek 2: První otázka dotazníku, která roztřídila respondenty podle pohlaví.

graf-2

Zdroj: Vlastní zpracování, více na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-media-pro-obchod/

Dominovala nejmladší věková skupina respondentů od 20 do 29 let, kde celkově odpovědělo 52 lidí (cca 70 %). Většina odpovědí pocházela také ze skupiny 30 až 39 let (cca 27 %), viz obrázek 3. Jestliže data srovnáme s výzkumem M. A. Stelznera, vidíme, že v  jeho výzkumu převládá počet respondentů ve věkovém rozpětí od 40 – 49 let (27 %), za kterými následuje skupina 30 – 39 (24 %) a 50 – 59 (21 %).

Obrázek 3: Dominující věková skupina respondentů

graf-3

Zdroj: Vlastní zpracování, více na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-media-pro-obchod/

Nejvíce odpovědí bylo přijato od lidí, kteří měli nejméně zkušeností se sociálními médii – 12 roky, jak je vidět na obrázku 4.

Na stejném obrázku je znázorněno, že 28 lidí (cca 38 %) používá sociální média teprve 1 rok, 19 lidí (cca 26 %) jsou na sociálních sítích 2 roky, 12 lidí (cca 16 %) využívá možnosti sociálních médií 3 roky a 8 lidí (necelých 11 %) dokonce více než 5 let.

Pokud srovnáme tyto výsledky s výzkumem M. A. Stelznera, zjistíme, že i pro jeho respondenty jsou sociální média novinkou, neboť většina (30 %) používá sociální média 1–2 roky, či dokonce méně než 12 měsíců (23 %).

Obrázek 4: Délka využívání sociálních médií

graf-4

Zdroj: Vlastní zpracování, více na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-media-pro-obchod/

Na obrázku 5 je vidět, že téměř všichni respondenti (cca 97 %) mají rádi Facebook . Zde si bylo možné vybrat nejméně jednu a maximálně všechny odpovědi, a to pro případ že marketér nebo podnikatel opravdu všechny platformy využívá.

Na druhém místě v oblíbenosti mezi dotazovanými se umístil YouTube (cca 45 %), těsně následuje Twitter (cca 43 %), Google + (cca 42 %) a nakonec LinkedIn (cca 27 %).

Jak již víme, M. A. Stelzner zjistil, že nejoblíbenější platformou je Facebook (92 %), avšak (na rozdíl od výzkumu naší studentky) druhou nejoblíbenější platformou je Twitter (80 %), pak následuje LinkedIn (70 %), Blogging (58 %), YouTube (56 %) a nakonec Google+ (42 %).

Obrázek 5: Výsledky odpovědí respondentů týkající se sociální platformy, kterou používají.

graf-5

Zdroj: Vlastní zpracování, více na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-media-pro-obchod/

Další otázka, zda jsou sociální média pro chod respondentova obchodu důležitá, měla jen jednu variantu odpovědi a jak je vidět na obrázku 6, nejvíce odpovědí bylo kladných, tj. s tvrzením souhlasilo cca 47 %, silně souhlasilo cca 27 %. Výzkum M. A. Stelznera též prokazuje, že nejvíce marketérů a podnikatelů souhlasí (37 %) s tím, že jsou sociální média pro jejich obchod důležitá, a dále s tvrzením silně souhlasí až 49 %.

Obrázek 6: Jak respondenti reagovali na níže uvedenou otázku

graf-6

Zdroj: Vlastní zpracování, více na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-media-pro-obchod/

A nakonec, jak se to má doopravdy s efektivitou Facebook marketingu, jestliže je tak důležitý? Podle obrázku 7 většina odpověděla, že jejich Facebook marketing je efektivní (cca 43 %), avšak druhou největší odpovědí byla nejistota (cca 32 %).

Výzkum M. A. Stelznera prokázal to, že nehledě na velký počet kladných odpovědí ohledně důležitosti sociálních medií a nehledě na prioritní využiti Facebooku, většina marketérů neví, zda je jejich marketing na této populární sociální síti efektivní. Podle výzkumu M. A. Stelznera si  41 % není jistých a jen 32 % tvrdí, že jsou na facebooku efektivní.

Obrázek 7: Reakce respondentů na níže uvedenou otázku

graf-7

Zdroj: Vlastní zpracování, více na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-media-pro-obchod/

Níže uvedený obrázek 8 vypovídá o tom, jaké výhody marketérům a podnikatelům  jejich marketingové aktivity na sociálních médiích přinesly.

Respondenti si mohli vybrat od 1 po všechny odpovědi.  Nejvíce hlasů získala možnost zvýšení viditelnosti firmy či produktu (cca 87 %), druhou nejčastější odpovědí byla tvorba potenciálních zákazníků (72 %) a nakonec nejčastější odpovědí bylo zvýšení návštěvnosti webových stránek či facebooku atd. (cca 65 %).

Výsledky M. A. Stelznera se moc neliší. Převládá názor o zvýšení viditelnosti firmy/produktu (89 %), následuje zvýšení návštěvnosti (webových stránek, facebook profilu atd.) (75 %) a na posledním místě je názor o zjištění znalosti tržního prostředí (69 %).

Obrázek 8: Odpovědi respondentů ohledně výhody marketingových aktivit na sociálních médiích

graf-8

Zdroj: Vlastní zpracování, více na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-media-pro-obchod/

Závěr

Na závěr lze připomenout, že ačkoliv počet respondentů studentského výzkumu se hodně lišil od výzkumu M. A. Stelznera (74 oproti 3 000), cíle výzkumu bylo dosaženo a byly nalezeny jak shodné, tak i odlišné charakteristiky.

Rozdíly byly zjištěny u věkové skupiny respondentů, kde na studentský výzkum reagovala spíše mladší věková skupina marketérů a podnikatelů (20 – 29 let), zatímco na pravidelný roční výzkum M. A. Stelznera reagovaly až tři věkové skupiny (40 – 49 let, 30 – 39 a 50 – 59 let). Shodnými zjištěními byly hodně podobné odpovědi, které se týkaly důležitosti sociálních médií pro obchod, kde u obou výzkumů respondenti odpověděli kladně.

Nejdůležitějšími zjištěnými fakty bylo to, že pro většinu respondentů (jak u studentského výzkumu, tak u M. A. Stelznera) právě Facebook představuje sociální síť číslo 1 a je důležitý pro jejich marketing. Oba výzkumy však prokázaly, že roste skupina respondentů, která váhá ohledně efektivnosti jejich facebookových stránek z hlediska marketingu. Oba výzkumy též potvrdily, že sociální média pomáhají podnikům se zviditelnit nebo zviditelnit jejich výrobky.

Možná je to právě touha po zviditelnění se, proč většina marketérů váhá ohledně efektivnosti Facebooku. Možná si marketéři i podnikatelé přejí být viděni na přeplněném trhu pomocí sociálních sítí, avšak nevědí, jak na to. Pokud se nad tím zamyslíme, je docela pochopitelné, proč si spousta lidí není jista efektivností svého Facebook marketingu. Ne každý produkt či služba se dají na sociálních sítích snadno propagovat, je to vždy sázka do loterie. Napřed je důležité začít komunikovat na sociálních médiích se zákazníkem. Jak říkal H. Ford: „Vím, že polovinu prostředků, které vynakládám na reklamu, vyhazuji oknem. Jen nevím, která je to polovina.“ Avšak tato práce si takové otázky jako klíčové nepokládá.

Na závěr lze říci, že sociální sítě jsou na vzestupu, co se týče použitelnosti v obchodu. Firmy zkoušejí přilákat zákazníky a vyjít jim vstříc skrz sociální média, což je podle většiny marketérů důležitou cestou pro jejich firmy.

Veškerá doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zveřejněné na našich stránkách je pouze nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady nebo doporučení z naší strany. Podrobnosti na odkazu zde.

elena-motkova

studentka VŠEM (prezenční, marketing, PR)

Nenechte si ujít

dan-nytra-web

E-mail marketing a AI. Co už dnes funguje v praxi? | Dan Nytra

jiri-jemelka-web

Firemní hodnoty: Jak si je určit a jak s nimi pracovat? | Jiří Jemelka

Premium
jiri-rostecky-senta-cermakova-web

Jirka Rostecký: Úspěch v podnikání určuje i naše rodina | Senta Čermáková

Premium
dominik-nabelek-web

Jak se buduje módní značka DON LEMME? | Dominik Nábělek

petr-macek-web

Díky čemu roste aplikace Caflou? | Petr Macek

Premium
pavel-milan-cerny-web

Vybudoval Econea.cz, ale nakonec z ní odešel. Cesta za štěstím Pavla Milana Černého

michaela-steinhauser-web

Růst firmy: Jak ho zvládá Skinners? | Michaela Steinhauser

jindra-dohnal-web

Bez strategického myšlení nemáte v byznysu šanci | Jindra Dohnal (Creatixo)

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Vybraná témata

TOP header

Premium
pavel-hadrbolec-web

Finanční ředitel T-Mobilu: Jak se buduje zdravá firma? | Pavel Hadrbolec

Premium
pavel-ungr-web

SEO se hodně změní, Google zaspal, texty z ChatGPT může penalizovat, říká Pavel Ungr

Premium
margareta-krizova-web

Průvodce začátky podnikání | Margareta Křížová

Premium
jitka-dvorakova-web

Jitka Dvořáková: Co brzdí růst firem v e-commerce?

Inzerce